Trưởng Nhóm

TOP chuyên viên tư vấn

NHỮNG CHUYÊN VIÊN LUÔN TẬN TÂM, ĐAM MÊ VÀ NHIỆT HUYẾT

  ANNA PHUONG
  HVN Reg No. H1003

  0976 686 893
  legal.rep@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  SAMUEL VO
  HVN Reg No. H1002

  077 27 17 107
  samuel_an.vo@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  HARRY LAM
  HVN Reg No. H1021

  0908 020 082
  harry_cuong.lam@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  TIMOTHY TRAN
  HVN Reg No. H1026

  0903 535 765
  timothy_thong.tran@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

 

  DAVIS SON
  HVN Reg No. H1052

  0908 199 262
  davis_son.hong@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  JOY NGUYEN
  HVN Reg No. H1016

  0983 433 666
  joy_vinh.nguyen@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  BRIAN NGUYEN
  HVN Reg No. H1004

  0902 409 353
  brian_quyen.nguyen@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  CHLOE TRAN
  HVN Reg No. H1031

  0903 577 908
  chloe_chi.tran@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

 

  LOGAN DANG
  HVN Reg No. H1047

  0868 64 65 11
  logan_dang@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  ANDY VO
  HVN Reg No. H1089

  0961 687 430
  andy_an.vo@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  HEINRICH HUAN
  HVN Reg No. H1119

  0935 180 889
  heinrich.le@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  TRACY TRAN
  HVN Reg No. H1018

  0915 078 524
  tracy_tran.huynh@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  KIT TRANG
  HVN Reg No. H1014

  01287 509 686
  kit_trang.lam@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn

  MICHELLE PHAN
  HVN Reg No. H1199

  0909 297 645
 
michelle.phan@huttons.com.vn
 
www.huttons.com.vn