Nhân Sự

TOP CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 

NHỮNG CHUYÊN VIÊN LUÔN TẬN TÂM, ĐAM MÊ VÀ NHIỆT HUYẾT

  Davis Wu
  HVN Reg No. H1173

  0898 268 662
  View Profile

 Vasco Doan
  HVN Reg No. H1175

  0908 593 952
  View Profile

 Joy Dong
  HVN Reg No. H1176

  0938 838 012
  Unknown

 Jacky Huang
  HVN Reg No. H1177

  0931 877 389
  Unknown

 Ana Truong
  HVN Reg No. H1178

  8345 185 109
  View Profile

 

 Richard Hung
  HVN Reg No. H1180

  0939 341 118
  Unknown

 Daisy Do
  HVN Reg No. H1182

  0789 057 323
  Unknown

 Happy Bui
  HVN Reg No. H1188

  0908 041 510
  View Profile

 David Phan
  HVN Reg No. H1191

  0909 696 085
  View Profile

 Elias Huy
  HVN Reg No. H1192

  0928 811 488
  View Profile

 

 Sarah Le
  HVN Reg No. H1193

  0909 260 508
  Unknown

 Lucas Nguyen
  HVN Reg No. H1194

  0938 487 772
  Unknown

 Papo Nguyen
  HVN Reg No. H1195

  0902 576 679
  Unknown

 Tis Ho
  HVN Reg No. H1196

  0349 684 192
  Unknown

 Arthur Nguyen
  HVN Reg No. H1197

  0933 119 702
  Unknown

 

 Marcus Nguyen
  HVN Reg No. H1198

  0906 800 204
  View Profile

 Victoria Dinh
  HVN Reg No. H1201

  0937 787 738
  Unknown

 Emily Le
  HVN Reg No. H1203

  0909 262 810
  View Profile

 Sunny Phan
  HVN Reg No. H1204

  0907 014 116
  View Profile

 Kathie Vo
  HVN Reg No. H1207

  0909 619 916
  View Profile

 

 Brian Dinh
  HVN Reg No. H1209

  0938 862 986
  View Profile

 Genie Tran
  HVN Reg No. H1210

  0933 238 066
  View Profile

 Bryan Le
  HVN Reg No. H1211

  0935 797 992
  View Profile

 Sandy Le
  HVN Reg No. H1212

  0909 675 507
  View Profile

 Charmaine Huynh
  HVN Reg No. H1213

   0902 878 846
  View Profile

 

 Lynne Meng
  HVN Reg No. H1214

  0384 776 163
   View Profile

 Anneliese Nguyen
  HVN Reg No. H1215

  090 696 1810
   View Profile

 Pun Le
  HVN Reg No. H1216

  0966 657 512
   View Profile

 Key Duong
  HVN Reg No. H1217

  0902 649 826
   View Profile

 Lucas Pham
  HVN Reg No. H1218

  0908 113 505
   View Profile

 

 Katie Chau
  HVN Reg No. H1221

  0938 687 802
   View Profile

 Jonathan Dang
  HVN Reg No. H1222

  0909 751 772
   View Profile

 Fendi Ha
  HVN Reg No. H1223

  0961 202 300
     Unknown

 Minhy Le
  HVN Reg No. H1224

  0911 766 178
  View Profile

 Randal Chia
  HVN Reg No. H1225

  +65 92 234 001
  View Profile

 

 Jojo Tsao
  HVN Reg No. H1226

  08 69 148 928
  View Profile

 Jack
  HVN Reg No. H1227

  0584 190 982
  View Profile

 Bella Phan
  HVN Reg No. H1228

  0906 650 080
  View Profile

 Xavi Nguyen
  HVN Reg No. H1229

  0932 575 058
   View Profile

 William Vo
  HVN Reg No. H1230

  0903 134 624
   View Profile