Nhân Sự

TOP chuyên viên tư vấn

NHỮNG CHUYÊN VIÊN LUÔN TẬN TÂM, ĐAM MÊ VÀ NHIỆT HUYẾT

  ALVIN ONG
  HVN Reg No. H1001

  096 114 47 44

  View Profile

  SAMUEL VO
  HVN Reg No. H1002

  077 27 17 107
  samuel_an.vo

  ANNA PHUONG
  HVN Reg No. H1003

  0976 686 893
  legal.rep

  BRIAN NGUYEN
  HVN Reg No. H1004

  0902 409 353
   View Profile

  KIT TRANG
  HVN Reg No. H1014

  01287 509 686
  kit_trang.lam

  JOY NGUYEN
  HVN Reg No. H1016

  0983 433 666
  joy_vinh.nguyen

 

  TRACY TRAN
  HVN Reg No. H1018

  0915 078 524
  tracy_tran.huynh

  HARRY LAM
  HVN Reg No. H1021

  0908 020 082
  harry_cuong.lam

  JUSTIN HUNG
  HVN Reg No. H1022

  0904 599 105
  Unknown

  TIMOTHY TRAN
  HVN Reg No. H1026

  0903 535 765
  timothy_thong.tran

  CHLOE TRAN
  HVN Reg No. H1031

  0903 577 908
  chloe_chi.tran

  KUNNY BUI
  HVN Reg No. H1044

  0908 043 464
  Unknown

 

  ZYZY TRAN
  HVN Reg No. H1046

  0906 709 977
  Unknown

  LOGAN DANG
  HVN Reg No. H1047

  0868 64 65 11
  logan_dang

  DAVIS SON
  HVN Reg No. H1052

  0908 199 262
  davis_son.hong

  ROY NGUYEN
  HVN Reg No. H1058

  0938 455 177
  Unknown

  JACOB NGUYEN
  HVN Reg No. H1075

  0931 889 939
  Unknown

  MICHAEL NGUYEN
  HVN Reg No. H1087

  0988 281 597
  Unknown

 

  ANDY VO
  HVN Reg No. H1089

  0961 687 430
  andy_an.vo

  GLORIA PHAM
  HVN Reg No. H1093

  0903 858 043
  hien.pham

  ROMAIN
  HVN Reg No. H1095

  0983 910 453
  Unknown

  JINNY PARK
  HVN Reg No. H1099

  0938 549 747
  Unknown

  ANNE MA
  HVN Reg No. H1103

  0839 696 789
  anne_ma

  JOHNNY PHAN
  HVN Reg No. H1104

  0902 013 880
  Unknown

 

  THOMAS VU
  HVN Reg No. H1105

  0912 915 050
  thomas_vu

  CANDICE HOANG
  HVN Reg No. H1110

  0886 72 79 79
  candice.hoang

  ALEX NGUYEN
  HVN Reg No. H1117

  0986 099 408
  Unknown

  HEINRICH HUAN
  HVN Reg No. H1119

  0935 180 889
  heinrich.le

  MIA HA
  HVN Reg No. H1122

  0773 21 41 41
  mia.ha

  PHILIPE LE
  HVN Reg No. H1126

  0914 879 393
 felipe.le

 

  LYN DANG
  HVN Reg No. H1127

  0918 115 882
  lyn.dang

  RACHEL NGUYEN
  HVN Reg No. H1128

  0933 911 023
  Unknown

  HU YAN
  HVN Reg No. H1128

  +6590 098 348
  Unknown

  LIANG YI JUN
  HVN Reg No. H1128

  083 712 33 88
  Unknown

  TRACY DANG
  HVN Reg No. H1133

  0976 342 328
  tracy.dang

  REINA VO
  HVN Reg No. H1138

  0939 295 533
  Unknown

 

  ROSE HYUN
  HVN Reg No. H1145

  0888 500 085
  rosa.hyun

  JAYSON NGUYEN
  HVN Reg No. H1145

  0909 048 567
  jayson.nguyen

  NICKY NGUYEN
  HVN Reg No. H1147

  0911 110 141
  nicky.nguyen

  STEVEN CAO
  HVN Reg No. H1148

  0909 003 120
  steven.cao

  COURTNEY TRUC
  HVN Reg No. H1155

  0373 249 733
  courtney.cao

  ALICE CAO
  HVN Reg No. H1156

  0984 312 839
  alice.cao