Nhân Sự

TOP CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

 

NHỮNG CHUYÊN VIÊN LUÔN TẬN TÂM, ĐAM MÊ VÀ NHIỆT HUYẾT

  Alvin Ong
  HVN Reg No. H1001

  096 114 47 44

  View Profile

  Samuel Vo
  HVN Reg No. H1002

  077 27 17 107
  View Profile

  Anna Phuong
  HVN Reg No. H1003

  0976 686 893
  View Profile

  Brian Quyen
  HVN Reg No. H1004

  0902 409 353
  View Profile

  Kit Lam
  HVN Reg No. H1014

  07 87 509 686
  View Profile

 

  Joy Nguyen
  HVN Reg No. H1016

  0983 433 666
  View Profile

  Tracy Tran
  HVN Reg No. H1018

  0915 078 524
  View Profile

  Harry Lam
  HVN Reg No. H1021

  0908 020 082
  View Profile

  Justin Hung
  HVN Reg No. H1022

  0904 599 105
  View Profile

  Timothy Tran
  HVN Reg No. H1026

  0903 535 765
  View Profile

 

  Chloe Tran
  HVN Reg No. H1031

  0903 577 908
  View Profile

  Kunny Bui
  HVN Reg No. H1044

  0908 043 464
  View Profile

  Davis Son
  HVN Reg No. H1052

  0908 199 262
  View Profile

  Andy Vo
  HVN Reg No. H1089

  0961 687 430
  View Profile

  Romain Roland
  HVN Reg No. H1095

  0983 910 453
  View Profile

 

  Jinny Park
  HVN Reg No. H1099

  0938 549 747
  Unknown

  Anne Ma
  HVN Reg No. H1103

  0839 696 789
  View Profile

  Thomas Vu
  HVN Reg No. H1105

  0912 915 050
  View Profile

  Candice Hoang
  HVN Reg No. H1110

  0886 72 79 79
  View Profile

  Alex Nguyen
  HVN Reg No. H1117

  0986 099 408
  View Profile

 

  Heinrich Le
  HVN Reg No. H1119

  0935 180 889
  View Profile

  Mia Ha
  HVN Reg No. H1122

  0773 21 41 41
  View Profile

  Philipe Le
  HVN Reg No. H1126

  0914 879 393
  View Profile

  Lyn Dang
  HVN Reg No. H1127

  0918 115 882
  View Profile

  Rachel Nguyen
  HVN Reg No. H1128

  0933 911 023
  View Profile

 

  Hu Yan
  HVN Reg No. H1129

  +6590 098 348
  View Profile

  Liang Yi Jun
  HVN Reg No. H1132

  083 712 33 88
  View Profile

  Tracy Dang
  HVN Reg No. H1133

  0976 342 328
  View Profile

  Jayson Nguyen
  HVN Reg No. H1145

  0909 048 567
  View Profile

  Nicky Nguyen
  HVN Reg No. H1147

  0911 110 141
  View Profile

 

  Alice Cao
  HVN Reg No. H1156

  0984 312 839
  View Profile

  Annie Nguyen
  HVN Reg No. H1158

  0931 280 868
  View Profile

  Jerome Tran
  HVN Reg No. H1161

  0917 683 668
  View Profile

  Hannah Nguyen
  HVN Reg No. H1165

  0908 451 984
  View Profile

  Jasmine Quang
  HVN Reg No. H1170

  0903 799 818
  View Profile

 

  Christine Nguyen
  HVN Reg No. H1171

  0909 191 636
  View Profile

  Justin Tran
  HVN Reg No. H1172

  0902 410 939
  View Profile

 Vasco Doan
  HVN Reg No. H1175

  0908 593 952
  View Profile

 Joy Dong
  HVN Reg No. H1176

  0938 838 012
  View Profile

 Jacky Huang
  HVN Reg No. H1177

  0799 783 699
  View Profile